ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ธีมน จงเฟื่องปริญญา

ทันตกรรม

ทันตกรรมโรคเหงือก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
13:00 - 18:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพุธ
13:00 - 18:00 น.
สัปดาห์ที่ 2,4
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2553

- หนังสืออนุมัติ สาขาปริทันตวิทยา จาก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2556