ข้อมูลแพทย์

นพ.วุฒิพงศ์ ตรีวัฒนา

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2555

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปี2560