ข้อมูลแพทย์

นพ.ทศพร บุญฑริกพรพันธุ์

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
13:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 12:00 น.
วันศุกร์
12:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2557

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2563