ข้อมูลแพทย์

นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 18:00 น.
เฉพาะนัด
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2554

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2558

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2560