ข้อมูลแพทย์

นพ.คริส ฟูจิตนิรันดร์

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 18:00 น.
เฉพาะนัด
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2554

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี2558

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2560

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2011

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine Prince of Songkla University,2015

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Infectious Diseases Chulalongkorn University,2017