ข้อมูลแพทย์

นพ.วิชญ์ แสงสุวรรณ

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี2556

- วุฒิบัตร สาขาตจวิทยา จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ปี2563

M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University, 2013

Diploma of the Thai Board of  Dermatology  Chulalongkorn University,2020