ข้อมูลแพทย์

ทพญ.ลลิตศรา เธียรประมุข

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ทันตกรรมหัตถการ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
สัปดาห์ที่ 2,3
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553

- ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2559