ข้อมูลแพทย์

นพ.ภัทร มีสุขสบาย

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2557

- วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2563