ข้อมูลแพทย์

พญ.วีรวรรณ ลุวีระ

แผนกโรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2551

- วุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2554