ข้อมูลแพทย์

พญ.กุลริตรา พิศณุวงรักษ์

แผนกสมองและระบบประสาท

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศษสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553

- วุฒิบัตร สาขาประสาทวิทยา สถาบันประสาทวิทยา พ.ศ.2559

- ประกาศนียบัตร Cognitive and Behavioral Neurology University of Florida พ.ศ.2561

- ประกาศนียบัตร Aging and Geriatric Practice University of Florida พ.ศ.2561