ข้อมูลแพทย์

พญ.รวี จงสฤษดิ์หวัง

ศูนย์จักษุและเลสิค

ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
16:00 - 20:00 น.
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2551

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561