ข้อมูลแพทย์

นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

จอตาและวุ้นตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2556

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

M.D.,Faculty of Medicine,  Mahidol University, 2006

Diploma of the Thai Board of Ophthalmology Chulalongkorn Hospital, 2013

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Retina and Vitreous, 2014