ข้อมูลแพทย์

นพ.อัครภพ ตั้งสำเริงวงศ์

ศูนย์จักษุและเลสิค

จอตาและวุ้นตา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2556

- ประกาศนียบัตร อนุสาขาจอตาและวุ้นตา ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557