ข้อมูลแพทย์

นพ. สนธิชัย จิรชัยสกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจ

สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2551
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลรามาธบดี ปี 2559
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561
- ประกาศนียบัตรอนุสาขา สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปี 2563 

 

M.D.,Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University,2008

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Ramathibodi Hospital,2016

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology, Phramongkutklao Hospital,2018

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiac Electrophysiology, Phramongkutklao Hospital,2020

<