ข้อมูลแพทย์

นพ.สนธิชัย จิรชัยสกุล

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2551
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป จากโรงพยาบาลรามาธบดี ปี 2559
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561
- ประกาศนียบัตรอนุสาขา สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าปี 2563