ข้อมูลแพทย์

นพ.รัชพงศ์ หลายวัฒนไพศาล

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
12:00 - 19:30 น.
วันอังคาร
08:00 - 18:00 น.
วันพุธ
08:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 17:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2560
- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2563 

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2013

Diploma of the Thai  Internal Medicine,  Prince of Songkla University,2017

Diploma of the Thai Subspecialty Board of Gastroenterology, Rajavithi Hospital,2020