ข้อมูลแพทย์

นพ.ปิยะ แซ่จัง

อาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
      - วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
      - อบรมแพทย์ ปตท. ปี2562

      - อบรมแพทย์คนลงเรือ

- ปริญญาโทวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตด้านการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ Health Research Management จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย