ข้อมูลแพทย์

พญ. กตัญญุตา นาคปลัด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
17:00 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555

- Diploma of thai board of obstetricand Gynecology ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- Diploma of thai subboard of reproductive medicine ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลDegree of master in the Biotechnology of Human Assisted Reproductive and Embryology University of Valencia
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
- ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์