ข้อมูลแพทย์

พญ. กตัญญุตา นาคปลัด

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
16:00 - 19:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 19:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2555

- Diploma of thai board of obstetricand Gynecology ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- Diploma of thai subboard of reproductive medicine ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลDegree of master in the Biotechnology of Human Assisted Reproductive and Embryology University of Valencia
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2559
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ปี 2562
- ประกาศนียบัตร ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช ปี2565