ข้อมูลแพทย์

พญ. จุฑาทิพย์ งามวิเศษชัยกุล

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
12:00 - 16:00 น.
วันพุธ
08:00 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2552
- วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  โรงพยาบาลศิริราช พ.ศ.2555