ข้อมูลแพทย์

นพ. ธราดล ธาราศักดิ์

ศูนย์ระบบทางเดินอาหาร

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 19:00 น.
วันพุธ
08:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 11:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2554

- วุฒิบัตร สาขาโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พ.ศ.2556