ข้อมูลแพทย์

นพ. สมพงษ์ รติพิชยกุล

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 13:00 น.
วันพุธ
08:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 13:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 13:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550