ข้อมูลแพทย์

นพ. สมพงษ์ รติพิชยกุล

อายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
08:00 - 13:00 น.
วันพุธ
08:00 - 13:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 13:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 13:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2548

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550

 

M.D.,Faculty of Medicine , Ramathibodi Hospital, Mahidol University,1999

Diploma of the Thai  Internal Medicine, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University,2005

Diploma of the Thai Subspecialty Board of  Cardiology, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol University,2007

 

<