ข้อมูลแพทย์

นพ. กมลชนก ประภาศรีสุข

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
     - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัย   ขอนแก่น พ.ศ.2555
     - ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556

<