ข้อมูลแพทย์

นพ. ภาคิน โลวะสถาพร

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:00 - 14:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
07:00 - 14:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:00 - 14:00 น.
วันศุกร์
07:00 - 14:00 น.
วันเสาร์
07:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล

- แพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นสูง  รพ.รามาธิบดี  สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย

- Certificate  of  CME  Participation, Refresher  Course  Training,  Short  Course  Training จากโรงพยาบาลราชวิถี