ข้อมูลแพทย์

พญ. พรรณนิภา วิริยะอมรชัย

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:30 - 20:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2554
- วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2560 

M.D.,Faculty of Medicine, Srinakarinwirot University,2011

Diploma of the Thai Otorhinolaryngology – Head and Neck Surgery  Srinakarinwirot University,2017