ข้อมูลแพทย์

พญ. พชรพร ศรีเดช

แผนกสูติ-นรีเวช

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
16:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551

- วุฒิบัติสาขาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี พ.ศ.2558
- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์ โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ.2562
- ความชำนาญพิเศษเฉพาะทาง สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์