ข้อมูลแพทย์

นพ. พงศา มีมณี

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
09:00 - 17:00 น.
วันศุกร์
09:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:30 - 20:00 น.

ประวัติแพทย์

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556

- ประกาศนียบัตร สาขาศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง คณะแพทย์สงขลานครินทร์ พ.ศ.2558

 

<