ข้อมูลแพทย์

นพ. วิสิทธิ์ วังวิทยากุล

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
09:00 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 19:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย .ศ.2545

- วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.วชิรพยาบาล พ.ศ.2552

- ประกาศนียบัตร สาขาข้อสะโพกและข้อเข่า  รพ.พระมงกุฎเกล้า  พ.ศ.2554