ข้อมูลแพทย์

พญ.วิภาดา ไกรเกรียงศรี

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร .ศ. 2552

 -วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2558

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม รพ.รามาธิบดี พ.ศ. 2560