ข้อมูลแพทย์

นพ.จิรายุ วิสูตรานุกูล

โรคติดเชื้อ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 15:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ปี  2545

- วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี  2551

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก(อายุรศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2549

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2553

- วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2564

M.D.,Faculty of Medicine, Chulalongkorn University,2002

Diploma of the Thai Board of  Internal Medicine Ramathibodi Hospital,2008

Diploma of the Thai Board of  Infectious Diseases Chulalongkorn University,2010