ข้อมูลแพทย์

นพ. ทศพล ตระกูลมุ่งกิจการ

สูติ-นรีเวช

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
17:00 - 20:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
17:00 - 20:00 น.
(เฉพาะนัด)
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3)

ประวัติแพทย์

แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2549
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2555
- Faculty of Medicine & Dentistry Postgraduate Medical Education Pediatric Echocardiography จาก University of Alberta ปี2020
<