ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐรัฐ ตรีนุสนธิ์

แผนก หู คอ จมูก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2551

    - วุฒิบัตร สาขาโสต ศอ นาสิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พ.ศ.2557  
 
ลาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  -   31 ธันวาคม 2565