ข้อมูลแพทย์

นพ. วิทวัส บุญญานุวัตร

ศัลยกรรมและออร์โธปิดิกส์

ข้อสะโพกและข้อเข่า

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

 - แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2551
 - วุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  รพ.ศูนย์แพทย์ มศว. พ.ศ.2556
 - ประกาศนียบัตร สาขาข้อเข่าข้อสะโพก รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2557
 - ประกาศนียบัตร สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์ รพ.จุฬาลงกรณ์ พ.ศ. 2558
<