ข้อมูลแพทย์

ทพ. วรกฤศ กลิ่นอุบล

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ทันตกรรมบดเคี้ยว

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
16:00 - 18:00 น.
วันพุธ สุดท้ายของทุกเดือน
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2547
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมบดเคี้ยว พ.ศ.2557