ข้อมูลแพทย์

ทพญ. กัญธนัช ฉัตรวรัทธนา

ทันตกรรม

รากฟันเทียม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 16:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 )
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
13:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่1
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2556
- ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2560
- ประกาศนียบัตร สาขา Master of Science Program in Implantology and Dental Surgery จาก International Medical College, Munster, Germany พ.ศ. 2560