ข้อมูลแพทย์

นพ. สุรพันธ์ สัจจปาละ

วินิจฉัยก่อนคลอด

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:30 - 12:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
08:30 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต  วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2540

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2545

- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์  รพ.พระมงกุฏเกล้า พ.ศ.2551

 

 

<