ข้อมูลแพทย์

ทพญ. วิพุธสินี เตือนอารีย์

ทันตกรรม

ทันตกรรมโรคเหงือก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:30 - 12:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3)
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 11:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1, 3)
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2544
- ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549