ข้อมูลแพทย์

นพ.ยสเนติ์ คำปลิว

แผนกอาชีวอนามัย (Occupational Health Department)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 16:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
08:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 16:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
- นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พ.ศ.2548
- ผ่านการอบรมความรู้ชั้นเนติบัณฑิต จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ 2549
- วุฒิบัตรสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ พ.ศ.2552

- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(กฎหมายเศรษฐกิจ) จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Mini MBA in health จากคณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อบรมแพทย์ตรวจคนลงเรือปี 2561