ข้อมูลแพทย์

ชญาณิศา เมฆพัฒน์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2549

     - วุฒิบัตร สาขาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2553

     - วุฒิบัตร อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤต โรคระบบการหายใจ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2558