ข้อมูลแพทย์

ไกรฤกษ์ เชษฐกุลานุรักษ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     แพทย์ศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539


     - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป  รพ.รามาธิบดี พ.ศ.2550


     - วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ  รพ.ตำรวจ พ.ศ.2556