ข้อมูลแพทย์

ทพญ. ปิยโศภิษฐ์ เจนชัยจิตรวนิช

ศูนย์ทันตกรรมและทันตกรรมเฉพาะทาง

ทันตกรรมประดิษฐ์ 

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
10:00 - 16:00 น.
เวลา 10.00-16.00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5 เวลา 10.00-18.00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
วันอังคาร
วันพุธ
10:00 - 19:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
10:00 - 19:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2554
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ศ. 2558
- ประกาศนียบัตร ทันตกรรมรากฟันเทียม จาก Frankfurt University, เยอรมัน