ข้อมูลแพทย์

พญ.สุมนา อร่ามเรือง

แผนกอายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์ออกตรวจ นัดหมาย

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:30 - 17:00 น.
วันอังคาร
07:30 - 17:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
07:30 - 17:00 น.
วันศุกร์
07:30 - 17:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 12:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

- วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


     
  •  
  •