ข้อมูลแพทย์

ทพญ. กอบสุข เลิศกนกกุล

ทันตกรรม

ทันตกรรรมสำหรับเด็ก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
09:00 - 19:00 น.
สัปดาห์ที่ 1, 3, (เวลา09.00-16.00 สัปดาห์ที่5)
วันอาทิตย์
09:00 - 18:00 น.
สัปดาห์ที่ 2

ประวัติแพทย์

- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554
- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558