ข้อมูลแพทย์

นพ.กลทีป์ บูรณรัช

แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟู

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
17:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
08:30 - 10:30 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

      - แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2556
      - วุฒิบัตรสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562