ข้อมูลแพทย์

พญ. ชุติมา รุ่งอนันต์ชัย

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
16:00 - 20:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 18:00 น.

ประวัติแพทย์

  - แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2555
 - วุฒิบัตรสาขาตจวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2562 

- M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University,2012

- Diploma of the Thai Board of  Dermatology  Siriraj Hospital Mahidol University,2019