ข้อมูลแพทย์

นพ. ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

แผนกสูติ-นรีเวช

มะเร็งนรีเวชวิทยา

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
13:00 - 16:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
13:00 - 16:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตรศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2526
- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2529
- วุฒิบัตรอนุสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2535