ข้อมูลแพทย์

พญ.ชวิศา บุณยวีร์

ศูนย์จักษุและเลสิค

จักษุวิทยาตาเด็กและตาเข

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
17:00 - 20:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปี2553

- วุฒิบัตร สาขาจักษุวิทยา จากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2558

- วุฒิบัตร อนุสาขาจักษุวิทยาตาเด็กและตาเข จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2559