ข้อมูลแพทย์

นพ. ชัยสึก จิวะธนะพร

รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
08:00 - 15:00 น.
วันอังคาร
วันพุธ
08:00 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 15:00 น.
วันศุกร์
08:00 - 15:00 น.
วันเสาร์
08:00 - 15:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

-  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
-  วุฒิบัตร สาขาสูติ-นรีเวช จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
-  วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย  พ.ศ.2552

  

 

<