ข้อมูลแพทย์

พญ. วรพร ตันติจัตตานนท์

กุมารเวช

โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
10:00 - 13:00 น.
(สัปดาห์ที่ 1,2,3)

ประวัติแพทย์

   กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ

 

     -  แพทยศาสตร์บัณฑิต  จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล   มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อปี 2545

     -  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์  จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เมื่อ ปี 2551

     -  วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ สาขาโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  เมื่อ ปี 2553

 

<