ข้อมูลแพทย์

พญ. ตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ

กุมารเวช

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
10:00 - 13:00 น.
สัปดาห์ที่ (1,3)
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
09:00 - 16:00 น.
สัปดาห์ที่ (1,3)

ประวัติแพทย์

-แพทยศาสตรบัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2542

- วุฒิบัตร สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี2551