ข้อมูลแพทย์

พญ. ชมเพลิน เสี้ยนสลาย

ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

     - วุฒิบัตร สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 2557

M.D.,Faculty of Medicine , Chulalongkorn University,2010

Diploma of the Thai Board of  Dermatology Srinakarinwirot University, 2014

<