ข้อมูลแพทย์

พญ.ชมเพลิน เสี้ยนสลาย

ศูนย์ผิวหนัง

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

     - แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

     - วุฒิบัตร สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปี 2557