ข้อมูลแพทย์

พญ.อัญชุลี พฤฒิวรนันทน์

ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
วันอังคาร
10:00 - 13:00 น.
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
14:00 - 18:00 น.
วันเสาร์
วันอาทิตย์
13:00 - 16:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2546 
- วุฒิบัตรสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550
- วุฒิบัตร อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธ์ุ รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2552