ข้อมูลแพทย์

นพ.สุรเชษฐ์ เลิศถิรพันธ์

แผนกอายุรกรรมโรคหัวใจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
09:00 - 17:00 น.
วันอังคาร
09:00 - 13:00 น.
วันพุธ
09:00 - 17:00 น.
วันพฤหัสบดี
08:00 - 16:00 น.
วันศุกร์
วันเสาร์
08:00 - 14:00 น.
วันอาทิตย์
08:00 - 14:00 น.

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ ปี พ.ศ. 2539

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป ปี พ.ศ.2545

- วุฒิบัตรอายุรศาสตร์สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ปี พ.ศ. 2547

- Certificate of Interventional cardiology, NHC Singapore