ข้อมูลแพทย์

พ.อ.พญ. พีระพรรณ พันธุ์ภักดีคุณ

แผนกสูติ-นรีเวช

สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ
วันจันทร์
07:30 - 15:00 น.
วันอังคาร
07:30 - 16:00 น.
วันพุธ
07:30 - 15:00 น.
วันพฤหัสบดี
07:30 - 12:00 น.
วันศุกร์
07:30 - 15:00 น.
วันเสาร์
09:00 - 12:00 น.
วันอาทิตย์

ประวัติแพทย์

- แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2534

- วุฒิบัตรสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2539

- วุฒิบัตรอนุสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ จากNational Center of Fetal Medicine,Norway พ.ศ.2547

- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ) ระบาดวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551